Koraani pähe õppimise eelised


Koraani peab retsiteerima nii, nagu see on ette nähtud: „Need, kellele andsime Raamatu, retsiteerivad seda õige retsitatsiooniga – nemad usuvad sellesse. Ja kes sellesse ei usu, nemad on kaotajad.“ (2:121)

Ja ainult need, kes retsiteerivad nii nagu peab, saavad sellest ka palju kasu: „Jumal on saatnud alla parima jutustuse: kordusega tervikliku Raamatu. Sellest väriseb nende nahk, kes kardavad oma Isandat, siis nende nahad ja südamed rahunevad Jumala meenutuses. See on Jumala juhatus, millega Ta juhib, keda soovib. Ja kelle Jumal jätab eksima, sellele pole juhendajat.“ (39:23)

Need, kes otsivad edu nii maises elus kui teispoolsuses, leiavad selle hääle Koraanis , mis pole muud kui ausus, halastus ja ravi: „Oo inimesed, teile on tulnud teie Isandalt juhised ja ravi sellele, mis on teil rinnas ja juhatus ja halastus usklikele.“ (10:57)

Koraani pähe õppimise eeliseid on mitmeid ja Allah ei väsi neid terve ilmutuse jooksul kordamast; niisamuti ka Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم), kes näitas oma kogukonnale, et Koraanile truuks jäämises, selle õppimises ja praktiseerimises peitub edu nii siinses elus kui ka sealpoolses.

Aisha (رضي اﷲ عنها) edastas, et Allahi Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „See, kes suudab suurepäraselt Koraani lugeda ja selle pähe õpib, on koos üllate saadikutest inglitega, kes endid ainult oma Isandale allutavad. See, kes loeb Koraani raskustega ja kõhkleb oma teadmistes, saab siiski kahekordse tasu.” (Al-Bukhari 4937)

Ibn Hajar ütles selle hadiithi mõtet selgitades: „Ibn At-Tin ütles: „Väljend – „on koos üllate saadikutest inglitega” – tähendab, et ta saab sama tasu (…)“ Al-Khattabi ütles: „See, kes teab tervet Koraani peast, on koos üllate saadikutest inglitega ja see, kellele on see raske, saab kahekordselt tasustatud.”[1] Teises hadiithiversioonis: „See, kes suudab suurepäraselt Koraani lugeda ja selle pähe õpib, on koos üllate saadikutest inglitega, kes endid ainult oma Isandale allutavad. See, kes loeb Koraani raskustega ja kõhkleb oma teadmistes saab siiski kahekordse tasu.” (Muslim 798)

Ibn Hajar ütles: „Mõte (selles hadiithis) seisneb perfektses pähe õppimises ja nii retsiteerimises, et ei teki ühtki kahtlust, kuna Allah on päheõppimist (sellele isikule) samamoodi kergendanud nagu inglitele. Need inimesed sarnanevad inglitele nii Koraani pähe õppimises kui ka oma tasemes (st läheduses Allahile).” (Fath Al-Bari 13/518-519)

Abu Musa Al-Ashari (رضي اﷲ عنه) edastas, et Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Koraani retsiteeriv usklik on kui apelsin: ta lõhn on sulnis nagu ka ta maitse. Koraani mitte retsiteeriv moslem on kui dattel: tal pole lõhna, aga ta on magus. Kahepalgeline, kes retsiteerib Koraani, on kui aromaatne taim: tal on meeldiv lõhn, ent mõru maitse. Kahepalgeline, kes Koraani ei retsiteeri, on kui al-handal (kõrbekõrvits): tal pole lõhna ja maitselt on ta mõru.” (Bukhari, Muslim)

Ibn Umar (رضي اﷲ عنهما) edastas, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Kade võib olla vaid kahe inimese peale: (1) selle peale, keda Allah on õnnistanud Koraani õppimisega ja kes veedab tunde, nii öösel kui ka päeval seda lugedes ning mediteerides ja (2) selle peale, kellele Allah on andnud rikkust, mida ta heategude jaoks nii päeval kui ka öösel kulutab.“ (Bukhari, Muslim)

Abu Umamah (رضي اﷲ عنه) edastas: „Ma kuulsin Jumala Sõnumitoojat (صلى اﷲ عليه وسلم) ütlemas: „Lugege Koraani, kuna Ülestõusmispäeval on ta teile eestkostjaks. Lugege kahte valgusküllast suurat Al-Baqara ja Aal Imraan, kuna nad tulevad Ülestõusmispäeval kui kaks pilve või kui suur linnuparv selle eestkostjaks, kes neid luges ning nende põhimõtteid praktiseeris.” (Muslim)

Abd Allah Ibn Amr Ibn Al-As (رضي اﷲ عنه) edastas, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Virgale Koraani lugejale öeldakse (Ülestõusmispäeval): „Loe ja astu üles ( Paradiisi astmeist)! Retsiteeri selgelt nagu sa seda tegid maises ilmas. Sinu koha Paradiisis määrab viimane värss, mida sa loed (st kui kaugele sa jõuad).” (Abu Dawud, At- Timirdhi)

Al-Khattabi ütles: „On edastatud (Jumalakartlikelt eelkäijatelt), et Koraani värsside arv on võrdne Paradiisi tasemete arvuga. Samuti ütleme sellele, kes Koraani retsiteerib: „Tõuse üles sinnamaani, kui palju sa Koraani retsiteerisid.“ See, kes retsiteeris Koraani tervenisti, saab Paradiisi kõrgeimale tasemele ja see, kes luges vaid osa, jääb sinna tasemele, mis talle on lubatud. Tasu on seega teadmistes.” (Ma alim As-Sunnan 1/289)

Abu At-Tib Al-Adhim Abadi ütles: „Sellest hadiithist võime järeldada, et ainult see, kes teab tervet Koraani perfektselt peast, saab suurima tasu osaliseks.” (Awn Al-Mabud 4/237)

Üks teine hadiithi versioon rõhutab seda, et mitte lihtsalt Koraani lugemine, vaid selle peast teadmine, on vajalik. Abu Said Al-Khudhri (رضي اﷲ عنه) edastuse kohaselt ütles Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم): „Me ütleme Ülestõusmispäeval virgale Koraani õppijale: „Retsiteeri ja astu kõrgemale (Pradiisi tasemele).” Ta tõusebki värss värsi haaval kõrgemale, kuni viimse värsini, mida ta teab.” (Abu Dawud 1317)

Al-Albani ütles: „Väljend „virk Koraani õppija” kirjeldab seda isikut, kes on Koraani pähe õppinud ja seda Prohveti (صلى اﷲ عليه وسلم) sõnade kohaselt: „Parim teadja teie hulgast juhatagu palvet” – tähendab see, kellel on Koraanist kõige rohkem peas. Paradiisi erinevad tasemed sõltuvad sellest, kui palju oled maises elus Koraani pähe suutnud õppida ja mitte sellest, kui palju suudavad inimesed Ülestõusmispäeval ette lugeda, nagu seda mõningad arvavad. See näitab selgelt Koraani päheõppimise tasu suurust; tingimusel, et päheõppimine on vaid Allahi meeleheaks ja mitte maise elu nimel, et sellega raha teenida. Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) on öelnud: „Suurimad silmakirjateenrid on need retsiteerijad, kel puuduvad siirad kavatsused.” (Nudhm Al-Fara’id 1/115)

Ibn Kathir edastas, et Koraani õppimine ja õpetamine on armulikkuse ja perfektsuse märk.

Koraani õppides parandab usklik oma hinge, õpetades aga osaleb ta teise hinge kasvatamisel perfektsema taseme poole.

Al-Albani ütles ja kommenteeris selle hadiithi kohta nii: „See hadiith käsib meil Koraani õppida, informeerib meid, et parimad õpetajad on need, kes õpetavad Koraani ja et parim asi õppida on Koraan. Kui vaid islamiteaduste õpilased seda hadiithi ja selles peituvat suurt õnnistust tunneksid! Me leiame oma ajastu halbade asjade hulgas moraalitsejaid ja islamiteaduste õpingutes alles algajaid moraalitsejate esiridades. Nad on esimesed fatwade koostamisel ja inimeste küsimustele vastamisel, ent ei oska ise mitte suurat Al-Faatihagi korrektselt ette kanda, (…) nad teevad suuri vigu… Neile on esmajoones kohustuseks õppida Koraan korrektselt pähe, enne kui nad selle värssidega argumenteerima hakkavad.

Jabir (رضي اﷲ عنه) edastas, et Prohvet (صلى اﷲ عليه وسلم) ütles: „Koraan on eestkostja, tõetruu, see, kes jälgib, Koraan viib Paradiisi ja kes Koraanile selja keerab, selle viib ta Põrgusse.” (As-Shahihah 1173)

Abd Allah Ibn Masud (رضي اﷲ عنه) on öelnud: „See, kes armastab Koraani, seda armastavad Allah ja Ta Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم). See, kes tahab teada, kas Allah ja Ta Sõnumitooja teda armastavad, vaadaku iseend: kui ta armastab Koraani, Allah ja Ta Sõnumitooja armastavad teda siis samuti.” (Al-Kabir 8657)


[1]              Fath Al-Bari 8/õ94

people found this article helpful. What about you?