37. Valitsejate rõhumise vastu


129. allaahumma rabba s-sämääwääti s-säb’, wa rabba l-’arši l-’adhiim, kun lii žäärän min (fulääni bni fulään), wa ahzääbihi min khälää’iqikä, än jäfruta ’äläjjä ähädun minhum äu jatghaa, ’äzzä žäärukä, wa žällä thänää’ukä, wa lää iläähä illä änt. – Oo Jumal, seitsme taeva Isand, suurepärase trooni Isand, ole mulle toeks (vastase nimi) vastu ja tema abiliste vastu Su loodu hulgas, et keegi neist ei solvaks mind ega teeks mulle liiga. Võimas on Su eestkoste ja majesteetlik on Su ülistus. Keegi pole väärt kummardamist peale Sinu.[1]

130. allahu akbar, allahu ä’äzzu min khälqihi žämii’än, allahu ä’äzzu mimmää akhaafu wa ahdharu, ä’uudhu billäähi llädhii lää iläähä illä huu, l-mumsiki s-sämääwääti s-säb’i än jawa’nä ’älää l-ardi illää bi-idhnih, min šärri ’äbdikä (fulään), wažunuudihi wa ätbää’ihi wa äšiääihi, minä l-žin wa l-ins, allahumma kun lää žaaran min šarrihim, žällä thänää’ukä wa ’äzzä žaarukä, wa tabaaraka smkukä, wa lää iläähä khäirukä. – Jumal on Suurim, Võimsam kui kogu Ta looming. Ta on Võimsam kui see, mida ma kardan ja pelgan. Ma otsin kaitset Jumalas, pole kedagi kummardamist väärivat peale Tema. Tema on see, Kes hoiab seitset taevast maa peale kukkumast, välja arvatud Tema käsul. (Ma otsin kaitset, Jumal) Su sulase (nimi) kurja eest ja tema abiliste, järgijate ja toetajate kurja eest nii džinnide kui inimeste seas. Oo Jumal, ole mulle toeks nende kurja vastu. Majesteetlik on Su ülistus, võimas on Su eestkoste. Õnnistatud olgu Su nimi, pole jumalust peale Sinu. (3x araabia keeles)[2]


[1] Al-Bukhari „Al-Adab Al-Mufrad“ (nr 707), Al-Albani pidas seda autentseks – „Sahih Al-Adab Al-Mufrad“ (nr 545).

[2] Al-Bukhari „Al-Adab Al-Mufrad“ (nr 708),

people found this article helpful. What about you?