4. Mis on Koraan?


Araabiakeelse sõna al-qur’aan tähendus otsetõlkes on retsitatsioon või lugemine. Islami kontekstis tähendab see Jumala viimast sõnumit inimkonnale, mille Ta ilmutas prohvet Muhammedile (saws). Koraan on otsene Jumala sõna, nagu seal ka mitmes kohas kinnitatud on. Erinevalt teistest pühakirjadest on Koraan nii sõnade kui ka tähenduse poolest täielikult originaalis säilinud. Koraan on elav araabiakeelne ime. Keegi ei ole iial olnud suuteline imiteerima ei selle vormi ega sisu.

See Jumala viimane sõnum inimkonnale ilmutati Prohvet Muhammedile (saws) 23 aasta jooksul. Koraan on otsene Jumalasõna ning erinevalt mitmetest teistest pühakirjadest, ei ole tegemist aastaid hiljem religioosse nõukogu kokku pandud ning kehtestatud kogumikuga. Koraani loeti Muhammedi (saws) eluajal avalikult ette nii moslemitele kui ka mitte-moslemitele. Seda kirjutati ka Prohveti (saws) eluajal üles ning paljud Prohveti (saws) kaaslased teadsid tervet Koraani sõna-sõnalt peast. Erinevalt teistest pühakirjadest on Koraan alati olnud ka tavausklikele kättesaadav. Tänu laialdasele päheõppimise traditsioonile on see tänaseni täielikult säilinud.  

Oma õpetuselt on Koraan universaalne ning mõeldud kogu inimkonnale, mitte ainult mõnele kindlale hõimule või “valitud rahvale”. Selle sõnum ei ole uus, vaid tegemist on varasemate prohvetite toodud sõnumiga – alluta end kõigeväelisele Jumalale ning kummarda vaid Teda. Koraan õpetab inimestele, kui oluline on Jumala ainsusesse uskumine ning Tema seaduste järgi elamine. Koraanist võib leida lugusid sellistest eelnevatest prohvetitest nagu näiteks Aabraham, Noa, Mooses ja Jeesus, kuid ka Saalih, Huud ja Joonas ning Jumala käske ja keelde. Koraani õpetus pakub ka tänapäevases kahtluse, hingelise tühjuse ning “poliitilise korrektsuse” maailmas lahendusi elumõtte taasleidmiseks. Koraan on moslemi elu juht par excellence.

Koraan on Jumala sõna, iga moslemi usu ja selle parktiseerimise allikas, mis käsitleb kõiki  inimesi puudutavaid teemasid – elutarkus, õpetused, eelnevate prohvetite elu, tunnustus ja seadused, kuid põhiline teema on suhe Jumala ja inimkonna vahel. Samas jagab Koraan ka juhiseid õiglase ühiskonna, inimeste õige juhtimise ja õiglase majandusliku süsteemi kohta. 

Koraan koosneb 114 suurast ehk peatükist. Osad neist on pikemad, osad lühemad. Suurad ei ole Koraanis mitte ilmutuse, vaid pikkuse järjekorras – Koraani alguses on kõige pikemad ja lõpus kõige lühemad suurad. Erandiks on vaid üks suura – Al-Fatiha, ehk „Algus”, Koraani kõige esimene suura.

people found this article helpful. What about you?